Ułatwienia dostępu

„Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych  – edycja 2024

Zebraliśmy doświadczenia w roku 2023 i w bieżącym roku także realizujemy usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego. Świadczymy usługi w miejscu zamieszkania dziecka z niepełnosprawnością lub osoby z niepełnosprawnościami.  W tym roku wsparciem możemy objąć 15 rodzin z miasta Poznania, gminy Tarnowo Podgórne oraz gminy Komorniki (województwo wielkopolskie).

W tym roku wsparciem możemy objąć 15 rodzin:

a) 9 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz.100, z późn. zm.)

b) 6 dzieci poniżej 16 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością.

Naszym celem jest wsparcie rodzin osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasowego zastępstwa, czyli wytchnienia. Zależy nam na tym, by osoby te mogły nieco odpocząć, mieć możliwość załatwienia swoich spraw i zregenerowania sił. 

Warunki rekrutacji

Rekrutując uczestników, w pierwszej kolejności uwzględnione zostaną potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub jest zatrudniona, uczy się albo studiuje. Przyznając usługi opieki wytchnieniowej, pod uwagę zostanie wzięty stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu oraz osób z niepełnosprawnościami.

Docelowo zakłada się udział 15 członków rodzin/opiekunów. W grupie tej znajdzie się min. 5 członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych wymagających wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją).

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?

Jeżeli spełnione są kryteria, opisane wyżej, należy dostarczyć poniższe dokumenty:

· Kartę zgłoszenia do Programu,

· Kopię orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności / orzeczenia równoważnego,

· Klauzule informacyjne RODO (opiekun, osoba niepełnosprawna)

Powyższe dokumenty prześlemy mailem lub można je odebrać w biurze.

Przesłanie Karty zgłoszeniowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem do zadania.

Wzory dokumentów oraz informacja o sposobie ich składania znajdują się poniżej.

Sposób i miejsce składania dokumentów:

Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć w biurze po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

adres: Fundacja Tak dla Samodzielności, ul. Lubeckiego 8/2a, 60-346 Poznań

telefon: 537 904 656

e-mail: kontakt@takdlasamodzielnosci.pl

Termin realizacji projektu: 01.03.2024 – 31.12.2024

Projekt „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 sfinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania: 174 730,00 zł

Całkowity koszt projektu: 174 730,00 zł

godło Polski