Ułatwienia dostępu

Trenujemy samodzielność – treningi mieszkalnictwa w placówce 2.0.

W kwietniu 2024 roku Fundacja Tak dla Samodzielności zaczęła realizację projektu pn. Trenujemy samodzielność – treningi mieszkalnictwa w placówce. 

Dotyczy on prowadzenia miesięcznych treningów mieszkalnictwa w placówce – w mieszkaniu treningowym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z dwóch powiatów województwa wielkopolskiego: powiatu Poznań i powiatu poznańskiego. Przebywające w placówce osoby przygotowywane są, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia. 

W ramach projektu prowadzone są różnorodne grupowe treningi samodzielności, indywidualne wsparcie psychospołeczne dla grupy 48 osób z niepełnosprawnościami oraz poradnictwo psychologiczne dla ich opiekunów faktycznych i prawnych. 

Cele projektowe 

– podniesienie poziomu samodzielności naszych podopiecznych, ich zaradności życiowej, kompetencji społecznych i interpersonalnych

– wspomaganie niezależnego życia

– pomoc w przełamaniu barier wewnętrznych 

Warunki rekrutacji

W projekcie mogą wziąć udział osoby z różnymi niepełnosprawnościami, zgodnie z zasadą równych szans i niedyskryminacji. Nabór do projektu ma charakter ciągły, równoległy dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, do wyczerpania miejsc, otwarty dla wszystkich, którzy wypełnili deklarację uczestnictwa i spełniają następujące kryteria: wiek 18-59 lat, zamieszkanie w powiecie Poznań lub w powiecie poznańskim, z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu

– pobyt w mieszkaniu treningowym wraz z usługami wspierającymi samodzielność dla 48 osób z niepełnosprawnościami

– indywidualne wsparcie psychospołeczne oraz grupowe treningi mieszkalnictwa, umiejętności interpersonalnych i społecznych dla ww. grupy osób 

– poradnictwo psychologiczne dla opiekunów faktycznych 

Termin realizacji projektu: od 1.04.2024 do 31.03.2025.