Ułatwienia dostępu

Usługi asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub sprzężoną z Wielkopolski

W kwietniu 2024 roku, rozpoczęliśmy kolejny projekt, w którym świadczymy usługi asystencji osobistej dla mieszkańców Wielkopolski, pn. Usługi asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub sprzężoną z Wielkopolski.

Usługi asystencji osobistej świadczone są dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub sprzężoną z dwóch powiatów w województwie wielkopolskim: powiat Poznań i powiat poznański w okresie od 1.04.2024 do 31.03.2025. W ramach projektu zorganizowane zostaną usługi asystencji osobistej dla 40 osób. Usługi obejmują  pomoc w wykonywaniu codziennych czynności, niezbędnych do funkcjonowania społecznego. 

Cele projektowe 

– wspomaganie niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami,

– poprawa dostępu do usług społecznych,

– pokonywanie barier (wewnętrznych i zewnętrznych) uniemożliwiających osobom z niepełnosprawnościami udział w życiu społecznym,

– umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami pełny i aktywny udział w życiu.

Warunki rekrutacji

Rekrutacja odbywa się w pierwszych miesiącach realizacji projektu.

Grupą docelową jest 40 osób dorosłych (wiek 18-59 lat) z niepełnosprawnością intelektualną i/lub sprzężoną (ON), tzn. niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną wraz ze współwystępującymi innymi schorzeniami typu choroby przewlekłe lub wady zmysłów. Nabór będzie otwarty dla wszystkich, którzy wypełnili deklarację uczestnictwa i spełniają niedyskryminacyjne kryteria dla ON: wiek 18-59 lat, zamieszkały/a w Poznaniu lub w powiecie poznańskim, z orzeczeniem o niepełnosprawności

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu

– usługi asystencji osobistej

– diagnoza środowiskowa dla rodzin 

– wsparcie psychologiczne dla opiekunów faktycznych 

– superwizja dla asystentów osobistych i wolontariuszy

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu

Projekt realizowany jest od kwietnia 2024 do marca 2025 i wszystkie formy wsparcia realizowane są w tym czasie. 

Termin realizacji projektu: 01.04.2024 – 31.03.2025

Projekt  Usługi asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub sprzężoną z Wielkopolski – 4 współfinansowany jest ze środków PFRON – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kwota dofinansowania: 190 075,80 zł

Całkowity koszt projektu: 206 275,80 zł

Dokumenty
Ko