Ułatwienia dostępu

Szansa na start dla osób z niepełnosprawnością. Każdy z nas zasługuje na bycie samodzielnym.

Nasze projekty

Projekty

Na ścieżce rozwoju

Od początku roku 2023 realizujemy projekt pn. Na ścieżce rozwoju – poprawa stanu fizycznego i
psychicznego osób z niepełnosprawnościami. To

Czytaj więcej

WOLONTARIAT

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

BIZNES

Otaczamy wsparciem

Fundacja otacza wsparciem osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby z niepełnosprawnością intelektualną. W stosunku do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym Fundacja kieruje się takimi zasadami i wartościami jak: podmiotowość, autonomia, niezależność, samodzielność, niedyskryminacja, różnorodność, równość szans, dostępność, zrównoważony rozwój.

Mieszkania wspomagane 2.0

Nasz kolejny projekt jest realizowany od 06.2020 do 09.2022 i jest kontynuacją poprzedniego. Prowadzimy mieszkania wspomagane dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i usługi społeczne w dwóch wskazanych przez Miasto Poznań lokalach mieszkalnych. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną przygotowują się tutaj do prowadzenia samodzielnego życia. Mieszkania treningowe są dostosowane do potrzeb i możliwości uczestniczek i uczestników projektu.

Nasi podopieczni

Renata Pudełko

Członek Zarządu Fundacji

Magister psychologii, pracownik Stowarzyszenia Na Tak w latach 1993-2018, w 2012-2017 dyrektor Stowarzyszenia Na Tak. Przy stowarzyszeniu utworzyła 6 placówek , w tym Warsztat Terapii Zajęciowej „Przylesie” (pierwszy WTZ w Poznaniu) , WTZ „Krzemień”, Galerię „tak”, Agencję Zatrudnienia Wspomaganego „Bizon”, Portal pion.pl oraz Dom Krótkiego Pobytu „Poranek” (opieka wytchnieniowa całodobowa). Odpowiedzialna za działalność organizacyjną, merytoryczną i finansową w/w placówek. Posiada szerokie doświadczenie w pozyskiwaniu środków na finansowanie działalności (PFRON (dofinansowanie wtz-ów, zadania zlecane, pilotażowy program „Trener pracy”, dotacje celowe), Urząd Miasta (prowadzenie ośrodków wsparcia, projekty konkursowe, budżet obywatelski), projekty unijne (SPORZL, POKL, EFS, EFRR), Fundusz Dopłat, FIO, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, w tym ROPS. Projekty te skutecznie prowadziła i rozwinęła pomoc dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Stowarzyszeniu Na Tak.

W 2008 roku nagrodzona Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP za działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Obecnie jest przedsiębiorcą – zajmuje się zarządzaniem terenami zielonymi i prowadzeniem gastronomii przy poznańskim kąpielisku Rusałka.

Prywatnie jest żoną Krzysztofa Pudełko i matką 4 synów.

Halina
Grzymisławska-Słowińska

Prezes Zarządu Fundacji

Prezes Stowarzyszenia Na Tak w latach 1993-2018, członek Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób Niepełnosprawnych. Jako Prezes Stowarzyszenia Na Tak odpowiadała za powołanie i kontroling działań stowarzyszenia w obszarze opieki wytchnieniowej (od 2014 roku) mieszkalnictwa wspomaganego (od 2017 roku). W czasie prezesury Haliny Grzymisławskiej – Słowińskiej Stowarzyszenie Na Tak rozwinęło się z małej organizacji dla dzieci z zespołem Downa do dużej, prowadzącej 11 placówek dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale też ze sprzężoną.

Halina Grzymisławska – Słowińska:
– w latach 2003 – 2015 była Przewodniczącą Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
– w 2009 roku otrzymała tytuł „Człowieka Wielkiego Serca” w XVI plebiscycie programu „Wyzwanie” TVP Poznań,
– w 2012 roku została laureatką nagrody specjalnej Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dziedzinie pracy społecznej,
– w 2018 roku otrzymała Srebrną Pieczęć Miasta Poznania za pracę na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Prywatnie żona Krzysztofa Słowińskiego i matka czworga dzieci. Najmłodsza córka Urszula jest osobą z zespołem Downa. Halina Grzymisławska – Słowińska swoje doświadczenia osobiste, ale też wnikliwe obserwacje potrzeb i możliwości ludzi słabszych, wykorzystała w trakcie 28 letniej pracy społecznej do skutecznej pomocy całemu środowisku osób z niepełnosprawnościami w Poznaniu.

Wojciech Józefowicz

Członek Zarządu Fundacji

Magister psychologii, pracownik Stowarzyszenia Na Tak w latach 1993-2018, w 2012-2017 dyrektor Stowarzyszenia Na Tak. Przy stowarzyszeniu utworzyła 6 placówek , w tym Warsztat Terapii Zajęciowej „Przylesie” (pierwszy WTZ w Poznaniu) , WTZ „Krzemień”, Galerię „tak”, Agencję Zatrudnienia Wspomaganego „Bizon”, Portal pion.pl oraz Dom Krótkiego Pobytu „Poranek” (opieka wytchnieniowa całodobowa). Odpowiedzialna za działalność organizacyjną, merytoryczną i finansową w/w placówek. Posiada szerokie doświadczenie w pozyskiwaniu środków na finansowanie działalności (PFRON (dofinansowanie wtz-ów, zadania zlecane, pilotażowy program „Trener pracy”, dotacje celowe), Urząd Miasta (prowadzenie ośrodków wsparcia, projekty konkursowe, budżet obywatelski), projekty unijne (SPORZL, POKL, EFS, EFRR), Fundusz Dopłat, FIO, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, w tym ROPS. Projekty te skutecznie prowadziła i rozwinęła pomoc dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Stowarzyszeniu Na Tak.

W 2008 roku nagrodzona Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP za działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Obecnie jest przedsiębiorcą – zajmuje się zarządzaniem terenami zielonymi i prowadzeniem gastronomii przy poznańskim kąpielisku Rusałka.

Prywatnie jest żoną Krzysztofa Pudełko i matką 4 synów.