Ułatwienia dostępu

Statut Fundacji TAK DLA SAMODZIELNOŚCI.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art. 1. 1. Krzysztof Słowiński i Wojciech Józefowicz, zwani dalej Fundatorami, zgodnie z treścią Aktu Ustanowienia Fundacji, sporządzonego w dniu 12.02.2019 r. przez notariusza Irenę Koralewską – Nowak w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy 27 Grudnia 9 (Repertorium A nr 775/2019), ustanawiają fundację, dla której na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach ustalają niniejszy statut.

2. Akt Ustanowienia Fundacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

Art. 2. 1. Fundacja działa pod nazwą „Tak dla Samodzielności”

2. Fundacja może posługiwać się nazwą przetłumaczoną na języki obce.

3. Fundacja posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

4. Siedziba Fundacji jest pod adresem: 60-366 Poznań, ul. Szamotulska 14 m.1.

5. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Art. 3. 1. Fundacja działa w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja w swojej działalności uwzględnia zapisy Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Art. 4. 1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

2. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział II

Misja i cele Fundacji

Art. 4. 1. Misja Fundacji brzmi: „Godne i wartościowe życie to życie w społeczności, która jest różnorodna i która stwarza swoim członkom równe szanse do samodzielnego i niezależnego życia, dokonywania wyborów i rozwoju własnego potencjału”.

2. Fundacja otacza wsparciem osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

3. W stosunku do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym Fundacja kieruje się takimi zasadami i wartościami jak: podmiotowość, autonomia, niezależność, samodzielność, niedyskryminacja, różnorodność, równość szans, dostępność, zrównoważony rozwój.

Art. 5. Celem Fundacji jest:

Art. 6. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną realizowaną w następującym zakresie:

środowiska osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznych.

Art. 7. 1. Fundacja może realizować swoje cele i prowadzić swoją działalność poprzez:

2. Fundacja może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji pozarządowych, politycznych i gospodarczych o tym samym, zbliżonym, uzupełniającym lub wspomagającym zakresie działania.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

Art. 9. 1.  Majątek Fundacji stanowifundusz założycielski w wysokości 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych) wniesiony przez Fundatorów oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości pozyskane przez Fundację w toku jej działania.

2. Z funduszu założycielskiego przeznacza się kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) na działalność gospodarczą prowadzoną przez Fundację.

Art. 10. Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swym majątkiem.

Art. 11. Dochodami Fundacji są:

Art. 12. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Art. 13. Cały dochód osiągnięty przez Fundację będzie przeznaczony na cele statutowe Fundacji, tj. na cele pożytku publicznego.

Art. 14. Dochody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być przeznaczone na realizację wszystkich celów statutowych Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Rozdział IV

Działalność gospodarcza

Art. 15. Fundacja jest podmiotem ekonomii społecznej i prowadzi w kraju i poza jego granicami działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Art. 16. Prowadzona przez Fundację działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności statutowej.

Art. 17. Cały dochód z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczany jest na realizację jej celów statutowych.

Art. 18. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

Art. 19. Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje Zarząd Fundacji lub wyznaczeni przez niego pracownicy.

Art. 20. Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza środki na prowadzenie działalności gospodarczej w miarę potrzeby i z zastrzeżeniem postanowień statutu.

Art. 21. Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizację celów statutowych Fundacji.

Rozdział V

Władze Fundacji

Art. 21. Organami Fundacji są:

Art. 22. 1. Do kompetencji Fundatora należy:

2. Fundator może zostać powołany do Zarządu Fundacji i/lub Rady Fundacji bez możliwości jego odwołania.

3. Art. 23. 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa.

2. Skład Zarządu powołuje Fundator na czas nieoznaczony.

3. Członkowie Zarządu spośród siebie wyłaniają Prezesa. W przypadku śmierci, rezygnacji lub odwołania ze stanowiska członka zarządu, jeśli liczba członków zarządu jest równa lub wyższa 3, Fundator może lecz nie musi dokooptować członków zarządu. Jeśli śmierć lub rezygnacja członka powoduje zmniejszenie liczby członków zarządu do liczby mniejszej niż 3, Fundator jest zobligowany dokooptować nowych członków.

4. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora może nastąpić w przypadku:

5. Rezygnacja członka Zarządu z pełnienia funkcji następuje na jego pisemne oświadczenie.

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

7. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes,

8. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

9. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

10. Formy uchwały wymaga decyzja przekraczająca zakres zwykłego zarządu.

11. Zarząd Fundacji jest władzą wykonawczą Fundacji. Do jego kompetencji należy podejmowanie wszelkich działań mających na celu realizację celów statutowych i reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.

12. Zarząd Fundacji odpowiedzialny jest za jej majątek i działalność.

Art. 24. 1. Dla ważności oświadczeń woli i pism dotyczących spraw majątkowych uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

2. W sprawach niemajątkowych Fundacja reprezentowana jest przez członków Zarządu jednoosobowo.

3. Oświadczenia składane Fundacji może przyjmować jednoosobowo członek Zarządu lub pracownik Fundacji.

4. Dwoje spośród członków Zarządu mogą pisemnie upoważnić lub udzielić pełnomocnictwa innej osobie do składania oświadczeń w imieniu Fundacji w ściśle określonym zakresie.

Art. 25.  Rada Fundacji składa się z 3 do 7 osób.

2. Członkowie Rady, jeśli nie są Fundatorami, mogą być w każdym czasie odwołani.

3. Rada Fundacji powoływana jest na pięcioletnie kadencje.

4. Rezygnacja członka Rady Fundacji następuje na jego pisemne oświadczenie.

5. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji.

6. Rada odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz w roku.

7. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.

8. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna. Informacja o posiedzeniu powinna jednak skutecznie dotrzeć do każdego członka Rady.

9. W posiedzeniu Rady może uczestniczyć Zarząd Fundacji lub każda inna osoba na wniosek przynajmniej dwóch członków Rady.

10. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy jej członków.

11. Przy równowadze głosów decyduje głos Przewodniczącego.

12. Do obowiązków Rady należy:

Art. 26. 1. Po śmierci (ostatniego istniejącego Fundatora Rada składać się będzie z 5 osób. Jeśli w chwili śmierci ostatniego istniejącego Fundatora Rada Fundacji liczy mniej niż 5 osób, Rada ta winna dokooptować do swego składu stosowną ilość osób, aby osiągnąć liczebność 5 osób. Jeśli zaś w tym czasie liczba członków Rady będzie większa niż 5 osób, Rada ta działa w takim składzie do wygaśnięcia jej kadencji.

2. Po śmierci ostatniego Fundatora członków Rady Fundacji kolejnej kadencji lub dokooptowanych do składu Rady Fundacji powołuje swą uchwałą Rada Fundacji. Uchwała w tym zakresie winna zapaść do 30 czerwca ostatniego roku kadencji ustępującej Rady.

Art. 27. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani w Fundacji z zachowaniem postanowień art. 24.1.

Art. 28. Członkowie Rady Fundacji i członkowie Zarządu nie mogą pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

Art. 29. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Art. 30. Członkowie Rady Fundacji i członkowie Zarządu mogą otrzymywać za pełnienie funkcji wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział VI

Zmiana statutu i likwidacja Fundacji

Art. 31. Dopuszczalna jest zmiana postanowień Statutu w zakresie jej celów statutowych i zakresu działalności gospodarczej.

Art. 32. Zmiana postanowień Statutu następuje na podstawie pisemnej uchwały podpisanej przez przynajmniej 2/3 członków zarządu po otrzymaniu pozytywnej opinii Rady Fundacji.

Art. 33. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się środków finansowych i pozostałego majątku Fundacji uniemożliwiając realizację celów statutowych Fundacji.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

Art. 34. W sprawach dotyczących działalności i likwidacji Fundacji nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.